| 24-03-2023

२०७९ फागुन १६ गते बागमती प्रदेश, हेटौडामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुुता सम्बन्धी विद्यमान कानून र कार्यान्वयनको अवस्था नीति निर्माताहरुसँग नीतिगत सम्वाद कार्यक्रम आयोजित ।


Latest News
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal