सार्वजनिक नीति तथा उत्तरदयित्व


राज्य, सरकार र मातहतका निकायहरुलाई खाद्य अधिकार हनन्बाट प्रभावित समुदायको ’boutमा सुसुचित गर्दै सहकार्यमा नीति तर्जुमाको लागि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्तै अपरिहार्य छ । राज्यलाई खाद्य अधिकार सम्बन्धी दायित्वहरुको बोध गराउन, जिम्मेवारी बहन गराउन र सोको पालना गराउन स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा पनि सशक्त अनुगमन पनि गर्दछ ।

Latest News
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal