| 13-04-2023

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थित गर्न सरोकारवालास्रग अन्तरक्रिया, गजुरी गाँउपालिका धादिङ


गजुरी गाँउपाकिला, फियान नेपालको संयुक्त ओयोजना र शान्ती नेपाल, प्रयास नेपपालको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरु वीच अन्तरक्रिया गरिएको छ । अन्तरक्रियामाा वालवालिकालाई पोषण तथा शिक्षा, दिवा खाजा मापदण्ड र व्यवस्थापन सहजिकरण एंव अनुगमन र वालवालिकालाई दिवा खाजाले भौतिक एवं मानसिक रुपमा पार्ने प्रभाव र खाजा व्यवस्थापन अवसर र चुनौती गरिएको थियो ।

Latest News
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal