सदस्यता आवेदन


फियान नेपालको विधान र नियममा आधारित रही सदस्यताको लागि आवेदन दिनेहरुलाई कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार सदस्यता प्रदान गर्दछ । फियान नेपालको सदस्यता प्राप्त निम्नानुसारका योग्यताहरु आवश्यक छन्

१) नेपाली नागरिक
२) १८ वर्ष उमेर पुगेको
३) मानसिक रूपमा स्वस्थ
४) सार्वजनिक सम्पत्तिको भ्रष्टाचारमा नपरेको
५) कुनै पनि आपराधिक मामला वा भ्रष्टाचारमा सजाय नपाएको
६) समूह सदस्यताको हकमा, यस्तो समूह फियान नेपालसँग कम्तिमा १ वर्षको समन्वय/सहकार्य भएको र समुहको निर्णयअनुसार सिफारिस गरिएको

I would like to be a member of FIAN Nepal, Section of FIAN International

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verification

Membership Fee

Fee Type Amount in NRs Remarks
Entry Fee (only for new) Rs 100
Membership fee Rs 200 Annually

FIAN Nepal, Kupandole, Lalitpur,
PO Box 11363, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-5011609, 5527152, 5527650 | Fax: +977-1-5527834 | Email: info@fiannepal.org | www.fiannepal.org

Latest News
© Copyright 2016 FIAN Nepal